นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่นจำกัด (“SkillLane”)


วันที่แก้ไขล่าสุด 1 มิถุนายน 2564


1. หลักการ

SkillLane เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ SkillLane และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ SkillLane สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C นี้ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) SkillLane ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SkillLane ฉบับนี้


2. คำนิยาม

การให้บริการตามแบบ B2C

การให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของ SkillLane ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ SkillLane กำหนด ผ่านระบบการให้บริการของ SkillLane โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง SkillLane และผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ ที่ SkillLane กำหนด)


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของประเทศอื่นใด


ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SkillLane ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ SkillLane


ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


โครงการการศึกษาออนไลน์ฯ

หมายถึง โครงการการศึกษาทางออนไลน์โดยความร่วมมือและจัดทำระหว่างสถาบันการศึกษา (อาทิ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน กับ SkillLane ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเป็นผู้ใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขตามที่โครงการแต่ละโครงการกำหนด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโครงการ TUXSA)


โครงการ TUXSA

หมายถึง โครงการการศึกษาทางออนไลน์โดยความร่วมมือและจัดทำระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane โดยมีเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนด


ผู้ใช้บริการ

หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ หรือผู้ใช้บริการของ SkillLane ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการตามแบบ B2C และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์

ระบบการให้บริการ

หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ SkillLane ดังนี้ (ก)www.skilllane.com และให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ SkillLane ตามที่ SkillLane แจ้งให้ทราบ (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ SkillLane กำหนด


3. ขอบเขต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SkillLane นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ SkillLane รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ SkillLane ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ SkillLane โดย SkillLane จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจะไปยังไม่นำหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง SkillLane จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง


● การบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ SkillLane

● การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ SkillLane

● บริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของ SkillLane


โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงค์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ SkillLane) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ SkillLane นี้


4. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5. ของนโยบายนี้ SkillLane มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยทาง SkillLane จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเพื่อ

● เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ SkillLane ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ

● เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ SkillLane แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการของ SkillLane

● เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ SkillLane หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ SkillLane

● เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวมและ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ (interest-based advertising)

● เพื่อเป็นข้อมูลในการให้เรียนและบริการในโครงการ TUXSA สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการดังกล่าวผ่านระบบการให้บริการ

● เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนและบริการในโครงการศึกษาออนไลน์ฯ กับ SkillLane และตัวแทนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ร่วมจัดโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ

● เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของ SkillLane ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ SkillLane

● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ

● เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ SkillLane และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก SkillLane พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม


5. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้

5.1 การให้บริการให้กับผู้ใช้บริการทั่วไป (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์)


ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล์ (e-mail) / วันเกิด / เพศ /เบอร์โทรศัพท์ / รูปภาพ / การตั้งค่าต่างๆ / ข้อมูลที่ตั้ง (Location) / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ

● เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การสำรวจความพึงพอใจ การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษ

● เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม

● เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา


ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเรียนหรือการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ


ประเภทข้อมูล ข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)

วัตถุประสงค์

● เพื่อจัดอันดับคะแนนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์


ประเภทข้อมูล ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ


ประเภทข้อมูล ข้อมูลการ Wishlist

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสนใจและชื่นชอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะจัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต


ประเภทข้อมูล ข้อมูล Reward point

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลคะแนน (Reward Point) ของผู้ใช้บริการ และสามารถนำไปร่วมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ SkillLane นำเสนอในอนาคต


ประเภทข้อมูล ข้อมูลการทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์

● เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ


ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter / Survey monkey

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ


ประเภทข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดของใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ


5.2 การให้บริการกับผู้ใช้บริการในโครงการ TUXSA

นอกเหนือจากข้อมูลตามข้อ 5.1 ข้างต้น SkillLane จะจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในโครงการ TUXSA ทั้งนี้ SkillLane จะนำส่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน วันเกิด และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการให้บริการในโครงการ TUXSA


ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการ TUXSA

● ข้อมูลหมายเลข TU Gennext ID

● ข้อมูลการเรียน

● ข้อมูลการสอบ

● ข้อมูลการสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

● ข้อมูลผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

● ข้อมูลผลการเรียนและผลการศึกษา (เกรด)

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจ ให้คะแนน และผลการสอบ

● เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการยืนยันการสอบ

● เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการจบหลักสูตร

● เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดเก็บข้อมูลหน่วยกิต

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตรต่างๆ


ประเภทข้อมูล ข้อมูลหมายเลขประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร

● เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของการได้รับประกาศนียบัตร


6. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้

โดยจะเก็บรวมรวมข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ใช้บริการฯ เขียนมาในกระดานสนทนาซึ่งอาจจะรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิ ข้อมูลชีวภาพ (ใบหน้า) เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล ข้อมูลชีวภาพ (รูปใบหน้า)

วัตถุประสงค์

● เพื่อนำไปใช้แสดงผลในหน้าบัญชีผู้ใช้งาน

● เพื่อนำไปใช้แสดงผลหน้า กระดานสนทนา (discussion board)


ประเภทข้อมูล ข้อความและบทสนทนา ในกระดานสนทนา

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงความคิดเห็น การถามและตอบปัญหาในบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆ


7. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

SkillLane อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4. และนโยบายฉบับนี้

● ให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ SkillLane

● ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้สืบสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของ SkillLane ไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการของ SkillLane

● ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ SkillLane

● ให้แก่ TU Gennext Academy สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในโครงการ TUXSA

● ให้แก่สถาบันการศึกษา หรือตัวแทนสถาบันการศึกษาในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ

● ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ SkillLane อาทิ Amazon Web Services หรือ Google cloud platform หรือ Google Analytic หรือ Twitter หรือ Linkedin หรือ Survey monkey เป็นต้น

● ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

● ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ SkillLane แจ้งให้ทราบ


8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

8.1 SkillLane จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ SkillLane กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud

8.2 SkillLane จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ SkillLane จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ SkillLane มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

8.3 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ SkillLane อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ SkillLane ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว


9. การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น

เนื้อหา และแอปพลิเคชันในบางส่วน รวมถึงโฆษณาบนระบบของ SkillLane นั้น อาจดำเนินการโดยบุคคลภายนอก รวมไปถึงผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา (ad networks) และเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับเว็บ บีคอนส์ หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเมื่อใช้ระบบของ SkillLane ซึ่งข้อมูลที่พวกเก็บรวบรวมอาจเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาโฆษณาซึ่งตรงกับความสนใจ (เชิงพฤติกรรม) ของผู้ใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการโฆษณา หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ผู้ใช้บริการควรติดต่อกับบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งรับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ SkillLane ใช้งานคุกกี้ต่างๆดังนี้


คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ skilllane.com ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและต่อเนื่องในการใช้บริการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างได้อย่างปลอดภัย


คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

SkillLane ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ skilllane.com เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการของ SkillLane ที่ต้องการได้สะดวกขึ้น


คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)

SkillLane ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ skilllane.com รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนำเสนอด้วยวิธีจัดการ


สำหรับผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอก (บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ SkillLane)

หากท่านต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้จากส่วนด้านล่าง ของเว็บไซต์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


10. การรับรอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้


11. สิทธิของผู้ใช้บริการ

สิทธิต่างๆ ของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคบที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะยังไม่นำมาบังคับใช้ในนโยบายฉบับนี้จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง SkillLane จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SkillLane อาจทำการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย

ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดย SkillLane จะระบุบนเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ


13. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

13.1 SkillLane ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

13.2 SkillLane จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด


14. การติดต่อกับ SkillLane

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่


บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด (“SkillLane”)

อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น1

139 ถนนปั้นแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 081-996-7150

อีเมล : info@skilllane.com


วันที่แก้ไขล่าสุด 1 มิถุนายน 2564