นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่นจำกัด (“SkillLane”)


1. หลักการ

SkillLane เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ SkillLane และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ SkillLane สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C นี้ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) SkillLane ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SkillLane ฉบับนี้


2. คำนิยาม

การให้บริการตามแบบ B2C

การให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของ SkillLane ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ SkillLane กำหนด ผ่านระบบการให้บริการของ SkillLane โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง SkillLane และผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ ที่ SkillLane กำหนด และโครงการ TUXSA)


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SkillLane ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ SkillLane


ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


โครงการการศึกษาออนไลน์ฯ

หมายถึง โครงการการศึกษาทางออนไลน์โดยความร่วมมือและจัดทำระหว่างสถาบันการศึกษา (อาทิ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน กับ SkillLane ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเป็นผู้ใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขตามที่โครงการแต่ละโครงการกำหนด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโครงการ TUXSA)


โครงการ TUXSA

หมายถึง โครงการการศึกษาทางออนไลน์โดยความร่วมมือและจัดทำระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane โดยมีเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนด


ผู้ใช้บริการ

หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ หรือผู้ใช้บริการของ SkillLane ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการตามแบบ B2C และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์

ระบบการให้บริการ

หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ SkillLane ดังนี้ (ก) www.skilllane.com และให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ SkillLane ตามที่ SkillLane แจ้งให้ทราบ (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ SkillLane กำหนด


3. ขอบเขต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SkillLane นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ SkillLane รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลตฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ SkillLane ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ SkillLane โดย SkillLane จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้นและ SkillLane จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุผลอื่นที่ให้ทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ควบคุมข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ หรือเหตุอื่นที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจะไปยังไม่นำหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง SkillLane จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง


● การบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ SkillLane

● การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ SkillLane

● บริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของ SkillLane


โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงก์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ SkillLane) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ SkillLane นี้


4. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5. ของนโยบายนี้ SkillLane มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยทาง SkillLane จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเพื่อ

● เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ SkillLane ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ

● เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ SkillLane แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการของ SkillLane

● เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ SkillLane หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ SkillLane

● เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวมและ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ (interest-based advertising)

● เพื่อเป็นข้อมูลในการให้เรียนและบริการในโครงการ TUXSA สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการดังกล่าวผ่านระบบการให้บริการ

● เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนและบริการในโครงการศึกษาออนไลน์ฯ กับ SkillLane และตัวแทนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ร่วมจัดโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ

● เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของ SkillLane ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ SkillLane

● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ

● เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ SkillLane และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก SkillLane พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม


5. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้

5.1 การให้บริการให้กับผู้ใช้บริการทั่วไป (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์)


ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล (e-mail) / วันเกิด / เพศ /เบอร์โทรศัพท์ / รูปภาพ / การตั้งค่าต่างๆ / ข้อมูลที่ตั้ง (Location) / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ

● เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การสำรวจความพึงพอใจ การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษ

● เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม

● เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา


ประเภทข้อมูลคุกกี้ (Cookies)

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้บริการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ SkillLane


ประเภทข้อมูลข้อมูลบัตรเครดิต

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นช่องทางการชำระเงินตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของ SkillLane และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม


ประเภทข้อมูลข้อมูลการเรียนหรือการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ


ประเภทข้อมูลข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)

วัตถุประสงค์

● เพื่อจัดอันดับคะแนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์


ประเภทข้อมูลข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ


ประเภทข้อมูลข้อมูลการลงทะเบียนสมัครหรือซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ (อาจจะมีการจัดเก็บเลขบัตร Digit ของ 4 ตัวท้าย เมื่อมีการต่ออายุคอร์สเรียนออนไลน์)

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลในการวัดความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์และอาจนำเสนอเป็นลักษณะคอร์สเรียนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


ประเภทข้อมูลข้อมูลการ Wishlist

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสนใจและชื่นชอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะจัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต


ประเภทข้อมูลข้อมูล Reward point

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลคะแนน (Reward Point) ของผู้ใช้บริการ และสามารถนำไปร่วมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ SkillLane นำเสนอในอนาคต


ประเภทข้อมูลข้อมูลการทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์

● เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ


ประเภทข้อมูลข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter / Survey monkey

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ


ประเภทข้อมูลรูปภาพและรายละเอียดของใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ


5.2 การให้บริการกับผู้ใช้บริการในโครงการ TUXSA

นอกเหนือจากข้อมูลตามข้อ 5.1 ข้างต้น SkillLane จะจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในโครงการ TUXSA ทั้งนี้ SkillLane อาจจะนำส่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน วันเกิด และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการให้บริการในโครงการ TUXSA


ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการ TUXSA

● ข้อมูลหมายเลข TU Gennext ID

● ข้อมูลการเรียน

● ข้อมูลการสอบ

● ข้อมูลการสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

● ข้อมูลผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

● ข้อมูลผลการเรียนและผลการศึกษา (เกรด)

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจ ให้คะแนน และผลการสอบ

● เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการยืนยันการสอบ

● เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการจบหลักสูตร

● เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดเก็บข้อมูลหน่วยกิต

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตรต่างๆ


ประเภทข้อมูลข้อมูลหมายเลขประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร

● เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของการได้รับประกาศนียบัตร


6. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลข้อมูลชีวภาพ (รูปใบหน้า)

วัตถุประสงค์

● เพื่อนำไปใช้แสดงผลในหน้าบัญชีผู้ใช้งาน

● เพื่อนำไปใช้แสดงผลหน้า กระดานสนทนา (discussion board)


ประเภทข้อมูลข้อความและบทสนทนา ในกระดานสนทนา

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงความคิดเห็น การถามและตอบปัญหาในบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆ

โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการก่อนเท่านั้น เว้นแต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


7. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

SkillLane อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4. และนโยบายฉบับนี้

● ให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ SkillLane

● ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้สืบสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของ SkillLane ไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการของ SkillLane

● ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ SkillLane

● ให้แก่ สำนักทะเบียนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ TU Gennext Academy สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในโครงการ TUXSA

● ให้แก่สถาบันการศึกษา หรือตัวแทนสถาบันการศึกษาในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ

● ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ SkillLane อาทิ Amazon Web Services หรือ Google cloud platform หรือ Google Analytic หรือ Twitter หรือ Linkedin หรือ Survey monkey เป็นต้น

● ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

● ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ SkillLane แจ้งให้ทราบ


8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

8.1 SkillLane จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ SkillLane กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud

8.2 SkillLane จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ SkillLane จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ SkillLane มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น


9. การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น

เนื้อหา และแอปพลิเคชันในบางส่วน รวมถึงโฆษณาบนระบบของ SkillLane นั้น อาจดำเนินการโดยบุคคลภายนอก รวมไปถึงผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา (ad networks) และเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับเว็บ บีคอนส์ หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเมื่อใช้ระบบของ SkillLane ซึ่งข้อมูลที่พวกเก็บรวบรวมอาจเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาโฆษณาซึ่งตรงกับความสนใจ (เชิงพฤติกรรม) ของผู้ใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการโฆษณา หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ผู้ใช้บริการควรติดต่อกับบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งรับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ SkillLane ใช้งานคุกกี้ต่างๆดังนี้


คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ skilllane.com ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและต่อเนื่องในการใช้บริการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างได้อย่างปลอดภัย


คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

SkillLane ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ skilllane.com เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการของ SkillLane ที่ต้องการได้สะดวกขึ้น


คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)

SkillLane ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ skilllane.com รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนำเสนอด้วยวิธีจัดการ


การดำเนินการในกรณีที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ SkillLane ประสงค์จะไม่ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ดังนี้

● หากผู้ใช้บริการต้องการไม่ให้ความยินยอมหรือปิดการใช้งานคุกกี้ที่ใช้งานในเว็บไซต์ skilllane.com ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser) ของท่าน ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของ SkillLane โดยที่ท่านไม่ได้มีการไม่ให้ความยินยอม หรือไม่ได้ปิดการใช้งานคุกกี้ ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

● หากผู้ใช้บริการต้องการไม่ให้ความยินยอมหรือปิดการใช้งานคุกกี้ที่ใช้งานเว็บไซต์ tuxsablog.skilllane.com ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ผ่าน tuxsablog.skilllane.com

● หากผู้ใช้บริการต้องการไม่ให้ความยินยอมหรือปิดการใช้งานคุกกี้ที่ใช้งานเว็บไซต์ promotion.skilllane.com/* ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ผ่าน promotion.skilllane.com/*


10. การรับรอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้


11. สิทธิของผู้ใช้บริการ

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการมีสิทธิดังต่อไปนี้

11.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้กับ SkillLane ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้กับ SkillLane

11.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและขอให้ SkillLane ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงขอให้ SkillLane เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ SkillLane ได้

11.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลา

11.4 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิที่จะถูกลืม) (Right to erasure)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจาก SkillLane ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.5 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล (Right to data portability)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับของมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้กับ SkillLane และมีสิทธิที่จะให้ SkillLane ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ หรือผู้ให้บริการเองโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

หมายเหตุ: SkillLane จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

11.6 สิทธิในการคัดค้าน (Right to object) หรือระงับการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

● ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่าเวลาใดๆ

● ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้นๆ

อนึ่ง หากผู้ใช้บริการ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ SkillLane รวมถึงผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้สิทธิของผู้มีสิทธิใช้บริการตามข้อ 11 อาทิ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิที่จะถูกลืม) (Right to erasure) หรือสิทธิในการคัดค้าน (Right to object) หรือระงับการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) โปรดทราบว่าอาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ SkillLane ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น SkillLane จึงอาจปฏิเสธคำร้องของท่านโดยให้เหตุผลที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งของสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอท่านภายใต้เงื่อนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของ SkillLane หรือจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการ กับ SkillLane โดย SkillLane จะแจ้งให้ท่านทราบ


12. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SkillLane อาจทำการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย

ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดย SkillLane จะระบุบนเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ


13. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

SkillLane กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ สูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนี้และวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ SkillLane

13.1 SkillLane ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

13.2 SkillLane จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ นโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไป


14. การติดต่อกับ SkillLane

หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน การไม่ให้ความยินยอม หรือการใช้สิทธิใดๆ ตามที่นโยบายนี้กำหนด รวมถึงหากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่


บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด (“SkillLane”)

อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น1

139 ถนนปั้นแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-821-5524

อีเมล : info@skilllane.com


วันที่แก้ไขล่าสุด 20 ตุลาคม 2565